kisisel-verilerin-korunmasi

Kerry Gıda Katkı Maddeleri Yem ve Yem Katkıları Ltd.Şti

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

   1. Veri sorumlusu kimdir?
    İşlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu, 2920566839 Vergi numaralı ve “Bayar Caddesi Gülbahar Sokak Perdem Sac Plaza Kat:3 No:17/35-36-37 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul” merkez adresinde faaliyet gösteren Kerry Gıda Katkı Maddeleri Yem ve Yem Katkıları Ltd.Şti dir.
   2. Hangi kişisel verileriniz, hangi amaçlarla işlenmektedir?
    [Şirket İsmi] tarafından düzenlenen veya ileride herhangi bir zamanda düzenlenecek olan [Yarışma İsmi] Yarışmasına ilişkin olarak çeşitli platformlarda yapılacak tanıtım, reklamlar, bilgilendirmeler, yarışma kapsamında kutlama ve temenni mesajları, yarışma başvurusu için iletişime geçilmesi, başvuru alınması, başvuruların değerlendirilmesi, yarışma ile ilgili her türlü yazışmanın ve bilgilendirmenin yapılması, yarışma süresince veya daha sonraki süreçlerde iletişime geçilmesi amacıyla kişisel verileriniz AÇIK RIZANIZ DAHİLİNDE (1) işlenecek ve yarışmaya ilişkin bilgiler ve bu kapsamda söz konusu olacak kişisel verileriniz Şirket internet sitemiz, sosyal medya kanalları, yazılı ve görsel basın vb kanallarda, basılı yayınlarımızda (Herkese açık) şekilde veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak paylaşılacaktır.Yine AÇIK RIZANIZ dahilinde (2) vermiş olduğunuz kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak tarafınıza elektronik ticari veya ticari olmayan ileti gönderilebilecektir. Buna onay vermeniz halinde, iletişim bilgilerinizin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında genel/özel tanıtım ve reklamların duyurulması, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılması, güncel gelişmelerden haberdar edilmeniz, mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçleri hakkında tarafınıza ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler gönderilmesi amaçlarıyla kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına açık rıza verdiğinizi kabul etmiş sayılacaksınız.Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenmektedir.

    Veri Kategorisi Açıklama
    Kimlik Verisi Ad, soyadı
    İletişim Verisi Adres, telefon
    Görsel ve işitsel veriler Fotoğraf ve videolar, ses kayıtları
    Pazarlama Verisi Elektronik pazarlama bilgileri
    Hukuki işlem Yarışma katılım belgeleri, taahhütler, onaylar
    İşlem Güvenliği A.  IP adresi bilgileri,  B. İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri,  C. Şifre ve parola bilgileri,

     

    Yine, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz.

    Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

   3. Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle Aktarıyoruz?Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (a), İş Ortakları, Tedarikçiler (b), Hissedarlar (c), Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla (d) ve herkese açık (e) olarak, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar ile Topluluk Şirketleriyle (f) paylaşılıyor. Veri paylaşılan kişiler ve paylaşım amaç ve hukuki sebeplerini ise aşağıdaki şekilde belirliyoruz.
    • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri: Bu kapsamda; bankalar, avukat ve hukuk danışmanları (yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması
    • İş Ortakları ve Tedarikçilerimiz: Şirket iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan sözleşmesel ve ticari ilişkilerin yürütülmesi, şirket süreçlerimizin verimliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi için hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar, özellikle yarışma sürecinde destek aldığımız ajanslar ve aracı kuruluşlar, denetim şirketleri, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz, iş ortaklarımız, hizmet sağlayan şirketler (telekomünikasyon hizmeti veren şirketler, güvenlik birimi (Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası için zorunlu olma, şirketimizin meşru menfaatleri),
    • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için Kolluk kuvvetleri, Vergi Daireleri ve yasal yetkilere sahip olan kurumlar ile paylaşıyoruz (kanunda açık olarak öngörülen durumlar, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketin meşru menfaatleri).
    • Herkese Açık: Şirket internet sitemiz, sosyal medya kanalları ve basılı yayınlarımızda kural olarak açık rızanıza dayalı olarak sizlerle ilgili haber, röportaj, etkinlik gibi paylaşımlarda (Herkese açık) şekilde veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak yukarıda belirtilen açık rızanız dahilinde işlenecek ve paylaşılacaktır.
   4. Yurt dışı veri paylaşımı: 
    Şirketimiz global bir firma olup, yarışmamız uluslararası düzeyde gerçekleştiğinden, bu konudaki incelemeler, jüriler ve onaylar global düzeyde alındığından, Kişisel verilerinizin KERRY GLOBAL kapsamındaki şirketlerin bulunduğu ülkelerde transferi de söz konusu olabilmektedir. Yine bu kapsamda merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz. Bu nedenle yurtdışı veri aktarımı için AÇIK RIZANIZI talep ediyoruz (3).Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.
   5. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?
    Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla [Şirket İsmi]’ni sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.
   6. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?
    KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile  Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin web sitesinde bulunan formu doldurmak suretiyle, Şirketimizin “Bayar Caddesi Gülbahar Sokak Perdem Sac Plaza Kat:3 No:17/35-36-37 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimizin kerrygida@hs02.kep.tr KEP adresine kayıtlı eposta ile gönderebilir ya da Kurumun belirlediği diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında ayrıntılı bilgiye, Şirketimizin web sitesinde yayınlanan (https://www.kerry.com/) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyerek ulaşabilirsiniz.